Чланство

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву Управном одбору Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

 

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења;

 

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањима, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

on 20 фебруар 2016
Погодака: 624