уплатилац
сврха уплате
прималац
налог за уплату
шифра плаћања
валута
износ
рачун примаоца
модел и позив на број (одобрење)

Молимо вас да попуните поља "уплатилац" и "сврха уплате"
По потреби можете променити и поље "место и датум пријема"
Уколико плаћате за више година, у пољу "сврха уплате" назначите за које године уплаћујете чланарину.